คุณพอใจ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ด้านใด ?

โหวตแล้วทั้งหมด 16 ครั้ง

ด้านการบริการประชาชน
37.5%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.3%
ด้านสาธารณสุขฯ
18.8%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
25%
ด้านสาธารณูปโภค
12.5%