การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

9.1
s2s3
s4s5
s6s7
s8s9
s10 
9.2
s11s12
s13s14
s15s16
s17s18
  9.3
 s19 s20
 s21 s22
 s23 s24
 s25 
  9.4
 s26 s27
 s28 s29
  9.5
 s30 s31
 s32 s33
 s34 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)

  10
 s35s36 
 s36 s38
 s39 s40
 s41 s42
  101
 s43 s44
 s45 s46
 s47 s48
 s49