คู่มือประชาชน

♠ คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย

 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง