ข้อมูลทั่วไป

ประวัติเทศบาลตำบลบ่อพลอย


     เดิมเป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ่อพลอย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ่อพลอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพื้นที่ ๗ ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ๔๐ กิโลเมตร
ตราสัญลักษณ์เทศบาล


ตราสัญลักษณ์เทศบาล

bophloiLog 300px


 


พิมพ์