ประวัติเทศบาลตำบลบ่อพลอย

“ตำบลบ่อพลอย” เดิมเป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ่อพลอย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ่อพลอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  มีพื้นที่ ๗ ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ๔๐ กิโลเมตร

เทศบาลภาพด้านหน้าเทศบาล

ประวัติตามเรื่องเล่า

          ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีมีประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าในอดีตจากคนรุ่นก่อน ๆ ที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีชาวบ้านเริ่มมาตั้งถิ่นฐานในช่วงตอนปลายของกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นทางผ่านของกองทัพพม่าที่ได้ยกกำลังมาตีประเทศไทย แต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้รบทหารได้จึงได้ถอยทัพกับไป และยังมีชาวพม่าบางส่วนที่ยังคงอยู่ ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านต่างไม่รู้จักกับอัญมณีที่ชื่อว่า พลอย หรือนิล จนกระทั้งได้มีชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เก็บมาใส่ในตะกร้าหมากพลู จนมีพ่อค้าชาวพม่ามาขายสินค้าและเห็นพลอย ซึ่งในสมัยนั้นชาวพม่าได้รู้จักพลอยไพลินก่อนแล้ว จึงขอแลกกับของที่นำมาขาย และได้บอกว่านี่คือพลอยไพลิน ที่มีมูลค่าราคามาก หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้เริ่มมีการขุดหา

ภาพเก่าตำบลบ่อพลอย

(ภาพชาวบ้านตั้งกระต๊อบไว้พักขณะขุดหาแร่พลอย)

          เมื่อชาวบ้านเริ่มขุดหากันมากขึ้น ผู้คนจากต่างอำเภอต่าง ๆ อพยพเข้ามาขุดพลอยแสวงหาโชค ต่อมากลายเป็นชุมชนมีชื่อว่า   “บ้านบ่อพลอย” และได้ประกาศยกฐานะเป็น "อำเภอบ่อพลอย" จนถึงปัจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเตี้ยๆ ในตัวเมืองพบร่องรอย ปล่องภูเขาไฟ และ ลานลาวา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลอย โดยเฉพาะพลอยสีน้ำเงิน หรือไพลิน นิล โกเมน และบุษราคัม

ภาพเก่าบ่อพลอย2

(ชาวบ้านที่มาขุดหาแร่พลอย ในบ้านบ่อพลอย)

  

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

1.      นายสุรศักดิ์    รัตนดำรงชาติ

14 ก.ค.2542 – 29 เม.ย.2547

6 มิ.ย. 2547 – 5 มิ.ย. 2551

2.      นายประเสริฐ  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

13 ก.ค. 2551 – 12 ก.ค. 2555

3.      นายชัยเชษฐ   พัฒนะพิชัย

19 ส.ค.2555 – ปัจจุบัน

 

เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 1 2เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 2 1เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 3 5เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 4 3เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 5 0เอกสารรับรองเทศบาล 0 3 6 4ตราสัญลักษณ์เทศบาล


ตราสัญลักษณ์เทศบาล

bophloiLog 300px


ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นรูปของพลอยไพลิน ซึ่งเป็นอัญมณีขึ้นชื่อของอำเภอบ่อพลอย 


พิมพ์