ข้อมูลสถานศึกษา และสถาบันศาสนา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย

2021010001

2021010002


โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

2021010003


 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

2021010004

2021010005


 ทางศาสนา มีจำนวน 3 แห่ง

 วัดเขาวงจินดาราม

2021010006

2021010007


 วัดรัชดาภิเษก

2021010008


 วัดเขาพระศรีรัตนาราม

2021010009

2021010010


 


พิมพ์