สภาเทศบาล

ประธานสภา

??? ???

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

รองประธานสภา

??? ???

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.สุรี

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.วุฒิ

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.สมยศ

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.สุรพล

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.บุญเลิศ

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.ประสาร

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สท.สุรพล

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

psps

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

psps

??? ???

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย