จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์