จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงพระราชินี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์