จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หทายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๔๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์