คำสั่ง ที่ 657/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

มอบอำนาจรองนายก 2566


พิมพ์