แผนปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชน

แผนปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชน เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ของงานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ่อพลอย
#ระหว่างวันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2566
- ผู้ปฏิบัติงาน
นายบุญมี สามสาย
นายกำพลศักดิ์ เขียวแก้ว
นายชนะเทพ วงค์สุพรรณ์
- ผู้ควบคุม
พันจ่าเอกนิคม ทองทา
**แผนการดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

พ่นหมอกควัน9 27 ต.ค.66

 

พิมพ์