ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

 arrow 21Happy Body  ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ

arrow 21 Happy Heart  ส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร      

arrow 21 Happy Society ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

arrow 21 Happy Relax  ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

arrow 21 Happy Brain  ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

arrow 21 Happy Soul  ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

arrow 21 Happy Money  ส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย

arrow 21 Happy Family ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง


พิมพ์