เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้ทำการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งที่ 1/2564