เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการจัดทำแผน ได้ประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย (OTOP)