วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ โดยให้ทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน