วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย