เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจังหวัด สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อทำการเข้าช่วยเหลือต่อไป