2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564
จ้างจัดทำอาหารว่างสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564
จ้างจัดทำหารอาหารสำหรับผู้ต้องถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงพระราชินี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564
จ้างจัดทำหารอาหารสำหรับผู้ต้องถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์