9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


shevron flash  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 - 2563

 shevron flash  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566

shevron flash  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

Attachments:
Download this file (3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4799 kB
Download this file (3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี.pdf)3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี.pdf[ ]5908 kB
Download this file (3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4715 kB
Download this file (3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่.pdf)3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่.pdf[ ]6132 kB
Download this file (3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัต.pdf)3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัต.pdf[ ]6340 kB
Download this file (3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ย.pdf)3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ย.pdf[ ]6079 kB
Download this file (3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6655 kB
Download this file (3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5902 kB
Download this file (3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]2232 kB
Download this file (4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3406 kB
Download this file (4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3180 kB
Download this file (4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อ.pdf)4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อ.pdf[ ]3260 kB
Download this file (4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]577 kB
Download this file (4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3048 kB
Download this file (4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ป.pdf)4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ป.pdf[ ]3347 kB
Download this file (9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63.pdf)9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63.pdf[ ]12757 kB
Download this file (9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 64 - 66.pdf)9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 64 - 66.pdf[ ]24396 kB
Download this file (9.2.3แผนการจัดองค์ความรู้.pdf)9.2.3แผนการจัดองค์ความรู้.pdf[ ]22787 kB
Download this file (9.2.4โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส .pdf)9.2.4โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส .pdf[ ]57139 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ.pdf)9.2.5 ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ.pdf[ ]2673 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf)9.2.5 ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf[ ]4310 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล.pdf[ ]7222 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู.pdf[ ]5515 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู.pdf[ ]5123 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด.pdf[ ]966 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf[ ]941 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf[ ]952 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.pdf[ ]938 kB
Download this file (9.2.6 มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561-2563.pdf)9.2.6 มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561-2563.pdf[ ]7828 kB
Download this file (9.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2563.pdf)9.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2563.pdf[ ]9696 kB
Download this file (คำสั่ง61-2564.pdf)คำสั่ง61-2564.pdf[ ]11536 kB
Download this file (ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ.pdf)ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ.pdf[ ]2996 kB
Download this file (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียน.pdf)มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียน.pdf[ ]208 kB

พิมพ์