จ้างเหมาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกดับเพลิง โครงการฝึกฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย


พิมพ์