จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๖๐-๐๐๐๓ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์