จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


พิมพ์