ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น 538x768


พิมพ์