26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

🚫วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตามประกาศมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
 0a9b2fe5d8ad1ba5cfcefe27d353d7cb

2021 06 01ce4833df809bc2021 06 8c6b20015c03ab22021 06 f326f341f1aa20dS 19062871

 

พิมพ์