วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย