วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย และรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมแนะนำท่านปลัดใหม่ นายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย