วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิบริการขั้นพื้นฐานของรัฐที่พึงได้รับตามมาตรฐานกำหนด และสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐได้