งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดอบรมซักซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย นักเรียน และผู้ปกครอง เมื่อวัน พุธที่ 27 เมษายน 2565 

LINE ALBUM อบรมดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ่อLINE ALBUM อบรมดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต 0.บ่อLINE ALBUM อบรมดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต 1.บ่อLINE ALBUM อบรมดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต 2.บ่อ

No Images