วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ่อพลอย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ฝึกอบรมให้ความรู้ และซักซ้อมการหนีไฟ การป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

 Line official : @417huerd
 Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี