วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้ นางสาวพอปาณ คนตรง หัวหน้าสำนักปลัด นำเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ,กองช่าง และงานสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี