ในวันที่ 24 มีค 2565 งานพัฒนาขุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ได้ทำการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ราย ในเขตเทศบาลดังนี้

1) ชุมชนเขาพระศรี 1 ราย ปัญหาด้านสุขภาพ และด้านรายได้
2) ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก 1 ราย ปัญหาด้านความเป็นอยู่
3) ชุมชนพลอยไพลิน1 จำนวน 1 ราย ปัญหาด้านรายได้
4) ชุมชนพลอยไพลิน2 จำนวน 2 ราย ไม่พบเจ้าตัว 1 ราย อีก 1ราย ปัญหาด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่
5) ชุมชนจามรฟาร์ม 1 ราย ด้านรายได้ ด้านการศึกษา
6) ชุมชนเขาแก้ว 2 ราย ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
7) ชุมชนเขาวง 3 ราย ด้านรายได้ และค่านิยม ด้านรายได้
ชุมชนหัวเขา 1 ราย ด้านการศึกษา