วันที่ 7 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีใหม่แทนป้ายเดิม เนื่องจากมีการชำรุดและผุขาด