ท่านนายกชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.