วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้นายณัทธภัทร หนูขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมเวทีสาธารณะผู้นำการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม และรณรงค์การลดขยะในชุมชนอย่างมีระบบ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถานบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจบุรี ทั้งนี้มี นายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย นายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมด้วย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี