วันพฤหัสบดี ที 9 มีนาคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้พนักงานเทศบาล(สำนักปลัด) และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยมีคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงาน เพื่อปรับปรุงแผนงานของหน่วย หรือเพื่อเสนองบประมาณเพิ่มเติมตามงานงานของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี