วันศุกร์ ที 17 มีนาคม 2566  นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ดำเนินกิจกรรมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในชุมชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี