การดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

125014125019