เขตการปกครอง

แก้ไข01

     เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 11 ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 10 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 11 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพลอยไพลิน 1

2. ชุมชนพลอยไพลิน 2

3. ชุมชนเขาเตี้ย 

4. ชุมชนเขาแก้ว

5. ชุมชนจามรฟาร์ม

6. ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม     

7. ชุมชนหัวเขา

8. ชุมชนตลาดสดหินใหญ่

9. ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก

10. ชุมชนเขาพระศรี

11. ชุมชนพาณิชย์

 


พิมพ์