จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์