จ้างจัดทำหารอาหารสำหรับผู้ต้องถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์