วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ณ บริษัทบีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการฝึกซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ในกรณีเกิดเหตุ