9.2.5 นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ คลิ๊ก

 p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิ๊ก

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู คลิ๊ก

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o ประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2563 คลิ๊ก

 

 


พิมพ์