การบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (9.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)9.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]3310 kB
Download this file (9.2.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง64.pdf)9.2.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง64.pdf[ ]5721 kB
Download this file (9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63.pdf)9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63.pdf[ ]12757 kB
Download this file (9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 64 - 66.pdf)9.2.3 แผนพัฒนาบุคลากร 64 - 66.pdf[ ]24396 kB
Download this file (9.2.3แผนการจัดองค์ความรู้.pdf)9.2.3แผนการจัดองค์ความรู้.pdf[ ]22787 kB
Download this file (9.2.4โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส .pdf)9.2.4โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส .pdf[ ]57139 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ.pdf)9.2.5 ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ.pdf[ ]2673 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf)9.2.5 ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf[ ]4310 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล.pdf[ ]7222 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู.pdf[ ]5515 kB
Download this file (9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู.pdf)9.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู.pdf[ ]5123 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด.pdf[ ]966 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf[ ]941 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf[ ]952 kB
Download this file (9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.pdf)9.2.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.pdf[ ]938 kB
Download this file (9.2.6 มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561-2563.pdf)9.2.6 มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561-2563.pdf[ ]7828 kB
Download this file (9.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2563.pdf)9.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2563.pdf[ ]9696 kB
Download this file (คำสั่ง61-2564.pdf)คำสั่งมอบหมายและกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ[ ]11536 kB
Download this file (ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ.pdf)ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ.pdf[ ]2996 kB
Download this file (แผนอัตรากำลัง3ปี 61-63.pdf)แผนอัตรากำลัง3ปี 61-63.pdf[ ]53566 kB